Brivium - Post Comments

xF1 Add-ons Brivium - Post Comments 2.0.1

No permission to download
Add-on này sẽ thêm bình luận trong bài viết. Sau khi bạn cài đặt add-on đi đến các group mà bạn muốn sử dụng Post Comment System, sau đó chỉnh sửa group permissions đó, tất cả các cách phía dưới bạn sẽ thấy một thiết lập cho phép mới được thêm vào: Post Comments. Nó có 6 quyền.

 • 1) Post comments:
 • 2) Edit comments by self:
 • 3) Edit comments by others:
 • 4) Delete comments by self:
 • 5) Delete comments by others:
 • 6) Daily comments limit. Leave 0 for no limit:

Permission cuối cùng này là để chấm dứt lạm dụng các bình luận bài viết.
Một số tùy chọn khác cũng có sẵn tại add-on mà có thể được tìm thấy trong bạn Acp-> Options-> Post Comments. Có các cài đặt sau:

 • 1) An option to choose a forum(s) to disable the Post Comments.
 • 2) Latest Comment!
 • 3) Minimum characters in post comments.
 • 4) Maximum characters in post comments.
 • 5) Bad/Spam Words Filter. You can block a word(s) from being posted in post comments.

Bất cứ khi nào một người dùng viết một bình luận trong một bài viết thì người viết sẽ được thông báo về sự kiện đó qua một cảnh báo. Nếu người dùng không muốn được thông báo thì họ có thể vô hiệu hóa các thông báo cảnh báo của họ tại Profiles-> Alert Preferences-> Messages in Threads->Comments your message. Bỏ chọn tùy chọn này và lưu lại thay đổi.

Các bình luận sẽ xuất hiện bên dưới mỗi bài viết. Theo mặc định sẽ xuất hiện chỉ có 3 bình luận và sau đó một liên kết mới sẽ xuất hiện để hiển thị phần còn lại. Số bình luận hiển thị lên được điều khiển bởi các thiết lập thứ hai được gọi là: Latest Comment! trong các thiết lập của add-on.
Author
datdaik000
Downloads
1
Views
1
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from datdaik000