xF2 Tạo Widget dạng Tab cho xenForo 2

 • Bạn không tìm được Add-on hay Style xenForo 1 trên hệ thống xFv2 hiện tại ?
  Đăng bài yêu cầu ngay !
 • Can't find your Add-on or Style on xFv2 ?
  Request now !

datdaik000

A boy learn to be a man
Staff member
7/2/18
64
82
18
Nam Định
dcforo.com
Ở xF1 thì dễ rồi, có sẵn trong add-on [bd] Widget Framework. Cơ mà lên xenForo 2 thì hiện tại vẫn chưa hỗ trợ, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhé.

Đầu tiên các bạn hãy tạo một vài widget mà bạn muốn cho nó vào 1 groups để chia tab ( Nhớ là không có positions nhé ). Ghi lại widget key.
Giờ thì tiến hành tạo 1 widget HTML với nội dung tương tự như này
HTML:
<div class="block">
  <div class="block-container">
     <h2 class="widget-tabs block-tabHeader tabs hScroller" data-xf-init="tabs h-scroller" data-state="replace" role="tablist">
       <span class="hScroller-scroll">
         <a href="url to the content"
            class="tabs-tab is-active"
            role="tab"
            aria-controls="widget key 1">Tab title 1</a>
         <a href="url to the content"
            class="tabs-tab"
            id="widget key 2"
            role="tab">Tab title 2</a>
         <a href="url to the content"
            class="tabs-tab"
            id="widget key 3"
            role="tab">Tab title 3</a>
       </span>
     </h2>
     <ul class="tabPanes widget--tab">
       <li class="is-active" role="tabpanel" id="widget key 1">
         <xf:widget key="widget key 1" />
       </li>
       <li role="tabpanel" aria-labelledby="widget key 2">
         <xf:widget key="widget key 2" />
       </li>
       <li role="tabpanel" aria-labelledby="widget key 3">
         <xf:widget key="widget key 3" />
       </li>
     </ul>
   </div>
</div>
<xf:css>
.widget-tabs {
  overflow: hidden;
  .tabs-tab {font-size: 13px;}
}
.widget--tab .block-minorHeader {display:none;}
</xf:css>
VD cụ thể, mình muốn hiện 3 widget là Lastest Threads, Lastest Posts và Lastest Profile Posts, nên mình sẽ dùng code này
HTML:
<div class="block">
  <div class="block-container">
     <h2 class="widget-tabs block-tabHeader tabs hScroller" data-xf-init="tabs h-scroller" data-state="replace" role="tablist">
       <span class="hScroller-scroll">
         <a href="{{ link('whats-new/posts/') }}?skip=1"
            class="tabs-tab is-active"
            role="tab"
            aria-controls="tab_lastest_threads">Latest threads</a>
         <a href="{{ link('whats-new/posts/') }}?skip=1"
            class="tabs-tab"
            id="tab_lastest_post"
            role="tab">New posts</a>
         <a href="{{ link('whats-new/profile-posts/') }}?skip=1"
            class="tabs-tab"
            id="tab_lastest_profile_post"
            role="tab">Latest profile posts</a>
       </span>
     </h2>
     <ul class="tabPanes widget--tab">
       <li class="is-active" role="tabpanel" id="tab_lastest_threads">
         <xf:widget key="tab_lastest_threads" />
       </li>
       <li role="tabpanel" aria-labelledby="tab_lastest_post">
         <xf:widget key="tab_lastest_post" />
       </li>
       <li role="tabpanel" aria-labelledby="tab_lastest_profile_post">
         <xf:widget key="tab_lastest_profile_post" />
       </li>
     </ul>
   </div>
</div>
<xf:css>
.widget-tabs {
  overflow: hidden;
  .tabs-tab {font-size: 13px;}
}
.widget--tab .block-minorHeader {display:none;}
</xf:css>
Giờ chỉ việc config lại thông số Key, Title và Position, sau đó tick vào Advanced Mode rồi Save.
Chúng ta được kết quả giống như hình dưới


Chúc các bạn thành công !
 

Members online

No members online now.

Latest resources